Bijbelversies voor Bijbelonderzoekers

Bijbelversies voor Bijbelonderzoekers

De Bijbel, als een oud boek dat eeuwen geleden door de Bijbelschrijvers is geschreven, is een belangrijke bron van kennis en begrip over leven, liefde en God. Alle christenen beweren dat hun religie gebaseerd is op de leringen die in de Bijbel worden gevonden, hoewel er enkele verschillen tussen hen zijn met betrekking tot de interpretatie van Bijbelverzen. De vroegste bijbelteksten zijn geschreven in de tijd van bijbelschrijvers als Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. De rode draad in al deze verzamelde werken is echter de aanwezigheid van een allesomvattende godheid die een uitgebreide interesse heeft in het leven en het lot van mensen en de enige schepper is van het hele universum. De originele Bijbelteksten richten zich niet veel op leerstellingen, in plaats daarvan belichten ze verhalen of verhalen uit de Bijbel die belangrijke onderwijslessen bevatten.

De Bijbel kan worden onderverdeeld in twee grote groepen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, dat bestaat uit de boeken van Mozes, David, Esther, Nehemia, Job en Darius, met name de Deuterocanonieke boeken, dateert van vóór het Nieuwe Testament, dat bestaat uit boeken die rond 200 voor Christus zijn geschreven. De meeste nieuwtestamentische geschriften werden rond 70 na Christus geschreven door de christelijke bisschoppen. Van alle Bijbelteksten worden de boeken van het Nieuwe Testament als de belangrijkste beschouwd. Tot de schrijvers van deze Bijbel behoren zowel christenen als moslims.

Hoewel de boeken van het Nieuwe Testament voornamelijk in het Grieks, Hebreeuws en Aramees zijn geschreven, weerspiegelen veel bijbelpassages de joodse en Romeinse culturen, waaronder de gelijkenissen van het Oude Testament, de verhalen van Jozef en de kinderen, de spreuken in de Bijbel, evenals vele anderen. Bovendien bevatten veel van de bijbelboeken symbolen die verband houden met de cultuur waaruit ze afkomstig zijn. In Handelingen, Efeziërs, Timotheüs en Brief van Johannes staan ​​bijvoorbeeld verschillende symbolen die lijken op de Davidster. Sommige van deze symbolen zijn tot in de moderne tijd bewaard gebleven, zoals de davidster die op mensen in landen als Israël en Canada is getatoeëerd. Sommige van deze joodse en Romeinse symbolen zijn echter volledig uit de Bijbel verdwenen, zoals het zegel van Salomo en het beeld van Jeruzalem dat op de stenen tafel in Vaticaanstad was geëtst.

Naast de religieuze inhoud van de Bijbel beweren sommige geleerden dat de Bijbel een anti-menselijk sentiment bevat. Daarom worden de oudtestamentische boeken soms ‘boeken des doods’ genoemd. Aan de andere kant drukken veel passages in het Nieuwe Testament liefde, mededogen en vergeving voor de mensheid uit. Sommige geleerden zijn van mening dat dit gedeelte van de Bijbel in een aparte categorie van de Bijbel thuishoort dan het Oude Testament, dat zij de ‘Bijbelgeschiedenis’ of ‘Bijbelgeschiedenis en mythologie’ noemen.

Naast het Nieuwe Testament en het Oude Testament bestaat er nog een ander gedeelte met heilige teksten dat bekend staat als de Hebreeuwse Bijbel. De meerderheid van de geleerden beschouwt de Hebreeuwse Bijbel niet als onderdeel van het Oude Testament of het Nieuwe Testament. Er zijn echter sommigen die de bijbel boven beide verkiezen. Het Nieuwe Testament behandelt de basisleringen die in de Bijbel worden gevonden, terwijl de Hebreeuwse Bijbel de meer specifieke leringen behandelt die in het Oude Testament worden gevonden.

Voor veel mensen betekent het bestuderen van de Bijbel leren over het leven van Jezus en het Nieuwe Testament. Er is een groeiend aantal mensen dat gelooft dat het Nieuwe Testament de kennis in het Oude Testament kan aanvullen. Sommige van deze mensen zijn van mening dat het Nieuwe Testament weerspiegelt wat er werkelijk gebeurde in de tijd van Jezus, terwijl andere nieuwtestamentische evangeliën ingaan op gebeurtenissen die plaatsvonden vóór zijn geboorte en onmiddellijk na zijn geboorte. Sommige van deze nieuwtestamentische evangeliën omvatten het evangelie van Lucas, het evangelie van Mattheus en het evangelie van Marcus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top