Category: News

Bible Blog News Post

De Bijbel en zijn fouten

Veel niet-christenen beschouwen de Bijbel als het ultieme woord van God omdat hij in steen is geschreven. Het is het oudste heilige schrift en is zeer betrouwbaar. De Bijbel verandert niet en elke Bijbeltekst is consistent van generatie op generatie. Alle bijbelvertalingen worden gedaan door deskundige bijbellezers die de betekenis van elke bijbelpassage begrijpen en waar nodig wijzigingen aanbrengen. Elke Bijbel heeft zijn unieke titel en het Engelse woord “Bijbel” is in de meeste gevallen verkeerd gespeld.

De rode draad door deze heilige geschriften is de aanwezigheid van een almachtig, alwetend, alziend opperwezen dat belang heeft bij het lot van de mensheid en een plan heeft voor zijn leven op deze aarde. De originele documenten van de christelijke Bijbel zijn gerangschikt in de chronologische volgorde die je ze tegenwoordig ziet, ongeveer hetzelfde als de Bijbel. Hoewel er veel tekstuele veranderingen in de Bijbel zijn aangebracht, hebben deze veranderingen het boek alleen maar betrouwbaarder gemaakt dat we nu hebben. De boeken van de christelijke Bijbel zijn door geleerden in detail met de Bijbel vergeleken en ze zijn het er beiden over eens dat de Bijbel vergeleken kan worden met het Griekse Nieuwe Testament.

De fundamentele overtuigingen van christenen met betrekking tot de Bijbel zijn ook vergelijkbaar met die van het traditionele jodendom en de islam. Christenen geloven dat de Bijbel door God is gegeven, rechtstreeks door God is geschreven en volledig nauwkeurig is. Ze geloven ook in het verrichten van geestelijk gebed en meditatie tijdens het lezen van de Bijbel. Ze geloven dat de Bijbel onfeilbaar is en daarom gehoorzaamd moet worden. Veel christenen gebruiken bijbelse interpretatie ook om passages te interpreteren waar er onzekerheid is, zoals wanneer een persoon de kerk heeft verlaten of door de kerk als ketters wordt beschouwd.

Het christendom begon als een kleine groep leraren in Handelingen, dat rond 80 na Christus werd geschreven op basis van de Bijbel. Naarmate de tijd verstreek, schreven andere groepen leraren de Bijbel en stelden deze samen tot de Bijbel die we nu hebben. Aangezien de Bijbel rond de duizend en tweehonderd jaar is geschreven, zijn er veel inconsistenties en hiaten in de nauwkeurigheid ervan. Sommige van deze hiaten zijn opgevuld met interpretaties, maar er zijn nog steeds delen die onbekend zijn. Omdat deze delen ervan niet worden begrepen, zijn sommige christenen van mening dat de bijbel niet nauwkeurig weergeeft wat er in hun leven is gebeurd.

Het huidige probleem met de Bijbel is dat deze door de eeuwen heen is gecorrumpeerd. Het is verdeeld in verschillende groepen en interpretaties, waardoor de Bijbel tegenwoordig erg verwarrend is om te begrijpen. Daarom voelen de meeste mensen zich niet op hun gemak bij het kennen van de exacte woorden die de bijbel gebruikt. Enkele van de meer populaire secties zijn de bijbelverzen over echtscheiding, abortus, het homohuwelijk en het homohuwelijk.

Een van de grootste problemen met de Bijbel is dat hij in de Griekse taal is geschreven. Veel van de veronderstelde betekenissen komen niet echt uit het oorspronkelijke Grieks, of als ze dat wel doen, zijn ze slechts een deel van complete bijbelverzen. De meeste geleerden zijn het erover eens dat de Bijbel in de oudheid is geschreven in de oude Griekse taal, en daarom kan het erg moeilijk zijn om het te begrijpen. De beste manier om de Bijbel te bestuderen, is door het Nieuwe Testament te gebruiken, dat veel duidelijkere richtlijnen voor Bijbelstudie biedt.

Bible Blog News Post

Bijbelversies voor Bijbelonderzoekers

De Bijbel, als een oud boek dat eeuwen geleden door de Bijbelschrijvers is geschreven, is een belangrijke bron van kennis en begrip over leven, liefde en God. Alle christenen beweren dat hun religie gebaseerd is op de leringen die in de Bijbel worden gevonden, hoewel er enkele verschillen tussen hen zijn met betrekking tot de interpretatie van Bijbelverzen. De vroegste bijbelteksten zijn geschreven in de tijd van bijbelschrijvers als Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. De rode draad in al deze verzamelde werken is echter de aanwezigheid van een allesomvattende godheid die een uitgebreide interesse heeft in het leven en het lot van mensen en de enige schepper is van het hele universum. De originele Bijbelteksten richten zich niet veel op leerstellingen, in plaats daarvan belichten ze verhalen of verhalen uit de Bijbel die belangrijke onderwijslessen bevatten.

De Bijbel kan worden onderverdeeld in twee grote groepen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, dat bestaat uit de boeken van Mozes, David, Esther, Nehemia, Job en Darius, met name de Deuterocanonieke boeken, dateert van vóór het Nieuwe Testament, dat bestaat uit boeken die rond 200 voor Christus zijn geschreven. De meeste nieuwtestamentische geschriften werden rond 70 na Christus geschreven door de christelijke bisschoppen. Van alle Bijbelteksten worden de boeken van het Nieuwe Testament als de belangrijkste beschouwd. Tot de schrijvers van deze Bijbel behoren zowel christenen als moslims.

Hoewel de boeken van het Nieuwe Testament voornamelijk in het Grieks, Hebreeuws en Aramees zijn geschreven, weerspiegelen veel bijbelpassages de joodse en Romeinse culturen, waaronder de gelijkenissen van het Oude Testament, de verhalen van Jozef en de kinderen, de spreuken in de Bijbel, evenals vele anderen. Bovendien bevatten veel van de bijbelboeken symbolen die verband houden met de cultuur waaruit ze afkomstig zijn. In Handelingen, Efeziërs, Timotheüs en Brief van Johannes staan ​​bijvoorbeeld verschillende symbolen die lijken op de Davidster. Sommige van deze symbolen zijn tot in de moderne tijd bewaard gebleven, zoals de davidster die op mensen in landen als Israël en Canada is getatoeëerd. Sommige van deze joodse en Romeinse symbolen zijn echter volledig uit de Bijbel verdwenen, zoals het zegel van Salomo en het beeld van Jeruzalem dat op de stenen tafel in Vaticaanstad was geëtst.

Naast de religieuze inhoud van de Bijbel beweren sommige geleerden dat de Bijbel een anti-menselijk sentiment bevat. Daarom worden de oudtestamentische boeken soms ‘boeken des doods’ genoemd. Aan de andere kant drukken veel passages in het Nieuwe Testament liefde, mededogen en vergeving voor de mensheid uit. Sommige geleerden zijn van mening dat dit gedeelte van de Bijbel in een aparte categorie van de Bijbel thuishoort dan het Oude Testament, dat zij de ‘Bijbelgeschiedenis’ of ‘Bijbelgeschiedenis en mythologie’ noemen.

Naast het Nieuwe Testament en het Oude Testament bestaat er nog een ander gedeelte met heilige teksten dat bekend staat als de Hebreeuwse Bijbel. De meerderheid van de geleerden beschouwt de Hebreeuwse Bijbel niet als onderdeel van het Oude Testament of het Nieuwe Testament. Er zijn echter sommigen die de bijbel boven beide verkiezen. Het Nieuwe Testament behandelt de basisleringen die in de Bijbel worden gevonden, terwijl de Hebreeuwse Bijbel de meer specifieke leringen behandelt die in het Oude Testament worden gevonden.

Voor veel mensen betekent het bestuderen van de Bijbel leren over het leven van Jezus en het Nieuwe Testament. Er is een groeiend aantal mensen dat gelooft dat het Nieuwe Testament de kennis in het Oude Testament kan aanvullen. Sommige van deze mensen zijn van mening dat het Nieuwe Testament weerspiegelt wat er werkelijk gebeurde in de tijd van Jezus, terwijl andere nieuwtestamentische evangeliën ingaan op gebeurtenissen die plaatsvonden vóór zijn geboorte en onmiddellijk na zijn geboorte. Sommige van deze nieuwtestamentische evangeliën omvatten het evangelie van Lucas, het evangelie van Mattheus en het evangelie van Marcus.

Bible Blog News Post

De vroege christenen en de Bijbel

De Bijbel, ook wel de Heilige Schrift van het christelijk geloof genoemd, is de heilige geschreven geschriften van het christelijk geloof, met de bedoeling de geschiedenis van de wereld vanaf het begin tot aan de dag van vandaag te openbaren. Naast de literaire vorm van de Bijbel bevat de Bijbel ook een mondelinge traditie van openbaring, bekend als het Oude Testament. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament zijn door de eeuwen heen geactualiseerd en veranderd, waarbij veel kleurrijke karakters aan het geschreven woord zijn toegevoegd. Hoewel sommige geleerden van mening zijn dat er geen tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, zijn er een aantal problemen met deze suggestie.

Om te beginnen moet worden opgemerkt dat de Bijbel geen tegenstrijdigheden van zichzelf bevat, aangezien er meer dan duizend verschillende manuscripten zijn geschreven in de jaren van zowel het christendom als de oudheid. Bovendien moet er ook aan worden herinnerd dat de Bijbel bijna twee millennia lang is geschreven en dat veel van wat erin staat verloren is gegaan of helemaal is vergeten. Daarom zou het buitengewoon moeilijk zijn om in de Bijbel te zoeken naar discrepanties of ontbrekende delen, aangezien zelfs vandaag de dag veel van wat de Bijbel bevat niet in steen is opgetekend of geschreven. Verder moet worden opgemerkt dat de Bijbel, zoals alle oude geschriften, in een mensentaal is geschreven en niet in een Griekse. Dit betekent dat er veel verkeerde vertalingen zijn, die hebben geleid tot discussies over het al dan niet accepteren van bepaalde delen van de Bijbel in het christelijk geloof.

Daarnaast zijn er een aantal teksten in de Bijbel die zijn geschreven in talen die niet gerelateerd zijn aan Hebreeuws of Grieks. Deze teksten omvatten het Boek van Henoch, het Boek van het Jubeljaar en het Boek van Torah. Sommige geleerden hebben gesuggereerd dat het Boek van Henoch verband houdt met de gnostische evangeliën, aangezien beide boeken soortgelijke thema’s bevatten. Er is echter geen bewijs om dit te bewijzen, en veel geleerden verwerpen beide boeken als volledig niets met elkaar te maken.

Naast de problemen met de Bijbel, beweren sommige geleerden dat de relatie van de Bijbel met het christendom niet zo sterk is als sommige christenen geloven. Er zijn bijvoorbeeld veel passages waarin wordt aangenomen dat God tussenbeide komt in de geschiedenis om de mensheid te helpen. Hoewel er zeker veel gevallen zijn waarin God in de Bijbel wordt genoemd, lijkt het waarschijnlijker dat dit indirect gebeurt, via geheime genootschappen of groepen waarbij het christendom is aangesloten. In veel gevallen lijkt het erop dat wat de Bijbel zegt eenvoudigweg wordt genegeerd door het reguliere christendom, terwijl heimelijk verwante ideeën terzijde worden geschoven ten gunste van wat de meeste moderne christenen ‘christelijke wetenschap’ noemen.

Een van de interessantere bijbelse connecties met het christendom is te vinden in het boek Ruth. In dit boek wordt ons verteld dat onze moeder in de hemel het leven schonk aan onze Heer, en dat hij werd geboren in Bethlehem, waar de Bijbel werd geboren. Dit is echter niet de oudst mogelijke locatie waar onze Heiland is geboren. In feite is het waarschijnlijk niet eens de eerstgeboren zoon van onze Heiland. Zoals je je kunt voorstellen, waren deze ontdekkingen buitengewoon belangrijk voor vroege christenen, omdat ze moesten uitleggen hoe onze Heiland tegelijkertijd zowel zoon als vader kon zijn.

In de jaren sinds deze ontdekkingen zijn gedaan, hebben bijbelgeleerden geprobeerd deze ontdekkingen te begrijpen. Ze beweren dat de betekenis achter de verschillende woorden die in de Bijbel worden gebruikt, honderden jaren voor onze tijd anders moet zijn geweest. Naast deze woorden suggereren ze ook dat de manier waarop de Bijbel werd geschreven (de chronologische aard van veel van zijn secties) misschien niet vergelijkbaar was met onze huidige schrijfmethoden. Dit nieuwe begrip van onze Bijbels zou inderdaad een hulpmiddel kunnen zijn om kerken te helpen een meer letterlijke benadering van hun leringen aan te nemen, a la de rooms-katholieke kerk. Het kan onze kerkvaders ook helpen om conservatievere standpunten te aanvaarden bij het omgaan met de groeiende uitdagingen van onze generatie. Een letterlijke interpretatie van de Bijbel kan nodig zijn, maar het is niet langer de enige echte interpretatie.

Back To Top